Становище на СРСНПБ относно изготвяне на правила за действие при заплаха за взривно устройство

Photo by Sora Shimazaki: https://www.pexels.com/photo/crop-unrecognizable-developer-using-laptop-and-smartphone-5926389/

Необходимост от повече средства за психолози и педагогически съветници

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България подкрепя предложението на група психолози за повече средства за педагогически съветници от...

Изборът на учебниците е свобода и отговорност на учителите

Колеги директори, Както прекрасно знаете, според нормативната уредба ние сме хората, задължени да осигурят законосъобразното и успешно прилагане на...