Процедури и срокове за номиниране и присъждане на награди