СРСНПБ взе участие в работна визита по съвместен проект на ЕС и Съвета на Европа „Приобщаващи (включващи) училища: да направим разлика за ромските деца“ (INSCHOOL)

0
322

СРСНПБ взе участие в работна визита по съвместен проект на Европейския съюз и Съвета на Европа „Приобщаващи (включващи) училища: да направим разлика за ромските деца“ (INSCHOOL), който се проведе в Страсбург.


В състава на българската делегация бяха представител на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, на СРСНПБ, на ЦОИДУЕМ, на СБУ и на Център „Амалипе“. Проектът „INSCHOOL“ има за цел да подпомогне разработването и прилагането на национални политики за приобщаващо образование и иновативни практики за включващо образование в Чехия, Португалия, Румъния, Словакия и България.
Фокусът на обучителното посещение беше чрез участието на заинтересовани страни като министерства на образованието, национални звена за контакт с ромите, управляващи органи на фондовете на ЕС, органи за координация на национални политики, професионални организации на директори на училища и на учители, да се разшири обхвата на сътрудничество в процеса на проектиране, изпълнение, мониторинг и преглед на националните стратегии и съответните програми на ЕС, които насърчават и осигуряват качествено и приобщаващо образование за всички деца. По време на посещението бяха представени целите, задачите и дейностите на проекта; национални политики и добри практики за приобщаващо образование от страните-участници, практиките на Европейския съд в облстта на образованието, референтна рамка на компетенциите за демократична култура, политика и инсрументи за изграждане на капацитет.


В дискусиите представителят на СРСНПБ д-р Катерина Василева – член на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, представи как образователните институции в България реализират националните политика за приобщаващо образование, сподели добри практики от детски градини и училища по отношение на обхващането и задържането от Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; от работата с деца и ученици от уязвими групи, техните родители и местните общности; от дейността на образователните медиатори в подкрепа на училищата.