Становище на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия

0
635

Становище

относно промяна на началото на учебната година

от Здравко Пенев, директор ОУ „Христо Смирненски“, с. Ореховица

След проучване на мнението на екипа на училището, което ръководя, и като мое лично мнение в качеството ми на директор споделям, че съм изцяло против тази идея.

Главното ми основание е следното: след новия ЗПУО и новия учебен план учителите от
прогимназиалния етап работят до 30.06 /заради 7 клас/, а класният ръководител на 4
клас, съответно и учителят ЦДО до 15.06. Освен това има въведена и една седмица за
проектни дейности, дейности за допълнително обучение и т.н. Реална става така, че
колегите не могат да излязат в платен отпуск преди средата на юли и съответно им
остават доста на брой неизползвани дни.

С начало на учебната година десетина дни по-рано от 15.09. още повече се сгъстява
времето за ползване на годишния отпуск.

Също така непрекъснато се добавят нови и нови дни платен отпуск по различни поводи и причини и физически не е възможно за нито един учител да оползотвори полагащите му се дни платен отпуск. За нас, директорите, да не говорим. Имаме неползван отпуск от години наред.

По този начин се натрупват голям брой дни за невзет отпуск, като не могат да се
прехвърлят повече от 10, и така всички – и учители, и директори губим от нещо, което
ни се полага по КТ и КТД.

Не можем да си отдъхнем пълноценно от все по-натоварващата ни работа и съответно
така ставаме по-малко пълноценни в пряката си дейност като учители.

Това е крайно нецелесъобразно и влияе демотивиращо на всички колеги.