Планиране, утвърждаване и реализиране на държавния и допълнителния държавен план-прием за учебната 2024-2025 година

0
43