Отчет по дейността на двете комисии за оценка на STEM концепции на училищата

0
393

По процедура 17 – BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“ (координирана от Националния СТЕМ център)

 1. По процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“ /Процедура 17/, към момента са подадени 2257 училищни СТЕМ концепции.
 2. Към 05.03.2024 година, одобрени и подписани от директора на Националния СТЕМ център са 2256 концепции. Всички те са служебно предоставени на ИАПО.
 3. За двата обявени крайни срока за кандидатстване по Процедура 17 не са подадени концепции от само 9 училища в страната.

По процедура 15 – BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ (координирана от Изпълнителната агенция „Програма за образование“ (ИАПО))

 1. По процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ /Процедура 15/, към крайния срок за кандидатстване са подадени 2232 училищни проекта за изграждане на СТЕМ среда.
 2. Към крайния срок за кандидатстване /19.02.2024 г./ не са подадени проектни предложения от 26 училища, които имат одобрени концепции по процедура BG-RRP-1.017 “Концепция за STEM среда“. Поради това се обсъжда обявяване на допълнителен срок, който да позволи тези училища да разработят и подадат своите проекти.
 3. Положително е приключила оценката на над 150 проекта, които са готови за подписване на договор за финансиране.

Следващите стъпки за училищата по СТЕМ концепциите:

 • Одобрение на концепция от Националния СТЕМ център – ЗАВЪРШЕНА;
 • Оценяване на концепция от Изпълнителната агенция;
 • Сключване (подписване) на договор с училището;
 • Актуализация на Вътрешните правила за провеждане на ЗОП процедури (виж промените в закона за ЗОП);
 • Организиране (при необходимост) от училището на ЗОП за типовете дейности – всичко в ИСУН (ако прогнозната стойност на поръчката е по-голяма или равна на посочените в чл. 20, ал. 1 от ЗОП и не е минала през предварителен контрол от АОП, документацията се изпраща за предварителен контрол на ИАПО чрез ИСУН)
 • Сключване от училището на договор с избрания (избраните) изпълнител (и);
 • Училището качва в ИСУН договор(и) с изпълнител(и);
 • Получаване на фактура за дейност от изпълнител на името на училището с точно описание на дейност(и) или част от дейностите, според договора;
 • Качване на фактурата в ИСУН;
 • До 5 дни одобрение на фактурата и получаване на конкретната сума по фактурата(фактурите);
 • Училището няма да получи авансово суми по СТЕМ, а само след конкретно реализиран разход и одобрена фактура.
 • ЗОП процедурите се правят от училището, а НЕ от общината, не от РУО!
 • Училищата представят финансово-технически отчети в ИСУН на всеки 3 месеца – до 5-то число на месеците април, юли, октомври, януари (не са обвързани с плащания, а с отчитане на напредък в изпълнението на етапни и крайни цели).

Изпълнителната агенция „Програма за образование“ (ИАПО) се ангажира да подготви обучение на крайните получатели на финансовата подкрепа, което ще се проведе онлайн.

Photo by Adam Winger on Unsplash