Реализирани дейности с участието на СРСНПБ в периода 16 март – 25 март 2022 г.

0
597

Photo by Clay Banks on Unsplash

На 16.03.2022 се проведе второ заседание на Работната група за Анекс към КТД. Преговорите протекоха в спокойна и нормална атмосфера. След запознаване с всички предложения, от МОН представиха за обсъждане обобщен вариант за Анекс към КТД, който бе подложен на обсъждане. Предмет на дебати и обсъждания бяха въпросите за увеличение на МОРЗ на работещите в образователните институции от 1.04.2022, дейностите по справяне с Covid  мерките. СРСНПБ бе категоричен в позицията си и в голяма степен подкрепи становището на МОН. За сега дебата е в посока 12% увеличение на заплатите, като синдикатите настояват да е 12,5%.

Дебат има за дейностите по Ковид. 

Преговорите продължават! Следващата среща на групата е на 30 март в МОН.

От 17-ти до 19-ти март се проведе квалификационен семинар на членовете на СРСНПБ от област Благоевград и област Пазарджик. Петя Йосифова и Виктор Кръстев бяхма поканени да участват. Виктор Кръстев представи проекта на правила за заплати на директорите и проекта на анекс към КТД. За детските градини обсъдихме някои акценти в правилата за заплати на директори на ДГ. Петя Йосифова представи предстоящите събития в календара на Съюза и сроковете за предложения за награди.

От 17-ти до 19-ти март областната структура на СРСНПБ – Силистра проведе междуинституционална квалификация / семинар на СРСНПБ. В събитието участваха директори и заместник директори на училища, детски градини и ЦПЛР от цялата област. Срещата бе уважена от началника на РУО – Силистра г-жа Габриела Миткова. В рамките на програмата заедно обсъдихме редица проблеми, които срещаме в ежедневната си работа, измененията в нормативната уредба, организацията на предстоящите НВО и ДЗИ, споделихме опит и обменихме добри практики. Всички отчетохме добрата комуникация с РУО, като гарант за добрата работа на образователните институции.
Всички участници получиха сертификат за проведената квалификация, а от името на областната структура връчихме благодарствено писмо на нагалника на РУО – Силистра.

На 21.03.2022 г. се проведе Отраслов съвет към министъра на образованието и науката. Като първи фокус на заседанието бе предоставена информация от проф. Кирил Банков относно моделите за добавена стойност, прилагани в различни страни. Примери бяха дадени за Англия, Ирландия, Полша, Холандия, Швеция, САЩ Австралия. Обобщено проучването показва, че резултатите се използват за подобряване на училщната мрежа (за вземане на решения за по-добро разпределяне на различни ресурси, идентифициране на добри области и на такива, които имат нужда от подобрение); за отчетност на училищата (във връзка с финансиране, възнаграждение, специфични интервенции) и за информиран избор от страна на родителите за това къде да учи детето им. Представен и бе вариант за оценка на добавената стойност у нас: с коригиращи фактори, отнасящи се до ученика (пол, език в семейството, пътуващ, повтарящ и др.) и коригиращи фактори, отнасящи се до училището, населеното място и областта (вид, брой персонал, брой пътуващи учители, брой ученици и др.). Училищата ще се групират по типове  и в засисимост от това в кой тип попада училището, ще се измерва добавената стойност. Предвиждат се средни стойности за всеки тип училища и въз основа на тях всяко училище ще може да следи развитието си само за себе си, както и да се сравнява със средните стойности и със себеподобни. СРСНПБ постави въпроса за това да не се проследяват само резултатите от НВО/ДЗИ БЕЛ и математика, а да се променят изпитете в посока на тяхната интердисциплинарност. Този въпрос остава на вниманието на МОН. Голяма част от данните ще се вземат от НЕИСПУО, а работещите в училище няма да бъдат въвлечени в анализи и обобщаване на разултати. Идеята е да се отделят известните фактори (индивидуални, регионални, семейни и училищни), а това, което остава след тяхното отделяне, е всъщност добавената стойност на училището. Предложени на обсъждане бяха и националните програми на МОН за 2022 г. Не се предвиждат особени промени в до сега съществуващите. Обща стойност 242 милиона и 600 хиляди лева. Има 4 нови: Заедно в изкуствата и спорта – 90 милиона лева, Хубаво е в детската градина – 400 хиляди лева, нова програма за осигуряване на медиатори и сициални работници за уязвими групи – 400 хиляди лева, за иновативни практи – 300 хиляди лева. Предложението СРСНПБ е да има повече възможности за включване на детските градини.

25 март – Видин:

Единствено с актуализация на Бюджет 2022 на образователните институции може да се справим с непредсказуемите сметки за издръжка на училища и детски градини. Около това се обединиха директори от област Видин, по време на отчетно-изборното събрание на СРСНПБ-Видин. Новият избран управителен съвет е в състав – Пролетка Цветкова, Васка Здравкова, Александра Спасова! За общински председател бе преизбрана Пролетка Цветкова.      Домакин на събранието – Основно училище “Иван Вазов”- Видин. 

В срещата участва Диян Стаматов – председател на УС на СРСНПБ и началника на РУО – Видин.