Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Контролна комисия

Сподели статията

Прегледи226 hits

m tsonev

Марин Стефанов Цонев
Директор: ПГСАГ ”Ангел Попов”, гр. В.Търново
E-mail: marin_conev@abv.bg, тел.:062/64-39-56, GSM:0882/662-616


e hristova

Елза Христова Драгомирова
Помощник-директор на ОУ „Св.Ив.Рилски”
E-mail: elza_xristova@abv.bg, тел.:076/607612, GSM:0879/010-716


incognito

Светла Николова Данаилова
Директор: ПГ по икономика и туризъм, гр. Петрич
E-mail: sv_danailova@mail.bg, тел.:0745/2-29-29, GSM:0894/627-168


12Мар2015
Комисия по жалбите

Сподели статията

Прегледи188 hits

h manchev

Председател - Христо Манчев

Директор на ІІ ОУ “Димитър Благоев” гр. Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg тел.: 073/83-11-92, GSM:0882/662-615


 Членове:

Ернест Георгиев - 14 СОУ, София
Катя Дойнова - 163 ОУ, София
Мария Баракова - ПГ, София


За подаване на жалби и сигнали:
Вашите сигнали и жалби се изпращат за разглеждане на комисията по жалбите към СРСНПБ с председател Ернест Георгиев, тел: 0884 801 475, e-mail:zlatarov@mail.bg
Комисията ще вземе решение, само ако към сигнала /жалбата/ има справка за извършените дейности предприети от общинските и областни структури на СРСНПБ.

12Мар2015
Комисия по документите

Сподели статията

Прегледи219 hits

k vasileva

Председател - Катерина Василева
Директор на ОУ “Антим I”, Пловдив
E-mail: srsnpb_plovdiv@abv.bg тел.:032/64-36-23, GSM:0886/992-629; 0893/681-056


Членове:

Лили Стоянова - 7 СОУ, Благоевград
Ема Радушева - СОУ „П. Волов“, Шумен
Петя Йосифова - 48 ОДЗ, София
Антония Гаврилова - ПГТ „Макгахан“, София


ПРАВИЛA ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СРСНПБ

                                                    ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
    1. Комисията по нормативни документи разглежда и, след консултиране с колегията на СРСНБП, дава становища по всички нормативни документи, които имат отношение към работата и функционирането на системата на образованието в България

     2. Компетентно и добронамерено участва в работни групи към МОМН по договарянето или промени в нормативната база

     3. Експертните становища на КНД имат за цел да подпомагат усъвършенстването на образователната система и професионалната дейност на членовете на СРСНПБ

СЪСТАВ

     4. Комисията има постоянен състав от 5 члена, като по решение на УС или председателя към състава й може да бъдат привлечени и допълнителни експерти

     5. Председателят на комисията се избира на заседание на УС

     6. Членовете на комисията се предлагат от председателя на комисията и се одобряват от УС

ЗАСЕДАНИЯ

     7. Комисията провежда заседания не по-малко от два пъти годишно

     8. Заседанията се свикват от председателя или по инициатива на повече от половината членове.

     9. За редовно заседание уведомяването на членовете на комисията става две седмици предварително в сайта на СРСНПБ и/или по електронна поща

     10. Заседанията са открити и на тях могат да присъстват всички членове на СРСНПБ

     11. По оперативни задачи членовете на комисията могат да заседават и виртуално

ПРОЦЕДУРИ ПО РАБОТА

     12. При постъпване на нормативен материал, който трябва да бъде отработен от комисията, той се предоставя на председателя й, който разпределя задачите и сроковете за обработката му.

     13. Изготвеният проект на становище от комисията задължително се предава на Председателя на СРСНПБ и се публикува на сайта на СРСНПБ.

     14. След изтичане на срока за публично обсъждане, се изготвя окончателното становище, което се предлага на Председателя на СРСНПБ за официализирането му

     15. Участието в работни групи се определя, като се вземат предвид специфичните условия и компетентности на членовете на комисията – вида учебно заведение, което управляват, отдалеченост на населеното място и др.

     16. Когато член на комисията участва в работна група, в срок до три дни след провеждане на заседанието, той внася резюме на сайта на съюза за хода на работата, акценти, проблеми, позиции на страните.

     17. Членове от комисията при покана могат да участват в заседания на комисията по жалби като консултанти

     18. При затруднения от правен или морален характер КНД има право да поиска решение на УС по съответния казус

ФИНАНСИРАНЕ

     19. Финансиите на КНД се приемат в бюджета на СРСНПБ за всяка календарна година

     20. Председателят на комисията отговаря за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата

     21. Средствата на КНД могат да се разходват за командировъчни, канцеларски материали и професионална литература

     22. Част от бюджета на комисията може да бъде ползван за юридически консултации по решение на УС

     23. Отчетът по бюджета на КНД е неразривна част от цялостния отчет на СРСНПБ

Изготвила: Н.Николчева

 

12Мар2015

p josifova
Председател - Петя Йосифова

Директор на ОДЗ № 48 гр. София, р-н Сердика
E-mail: odz48@abv.bg
тел.:02/832-00-21, GSM:0884/801-468


Членове:

Валентин Краев - ОУ „Хр. Ботев“, с. Долно Големанци
Красимира Благоева - ОУ „В. Левски“, с. Караджалово
Доротея Дончева - ПГСА, София
Величка Таседжикова - 70 ОУ, София


Правила и срокове за определяне на наградите
  1. Правила и срокове за определяне на наградите
  2. Правила за определяне на наградата Директор на годината и Грамота „Неофит Рилски”
  3. Правила за определяне на наградата Кмет на годината
12Мар2015
Правила за номиниране

Сподели статията

Прегледи0 hits

Правила и срокове за определяне на наградите
  1. Правила и срокове за определяне на наградите
  2. Правила за определяне на наградата Директор на годината и Грамота „Неофит Рилски”
  3. Правила за определяне на наградата Кмет на годината
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини