Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

10Мар2015
Проекти на документи

Сподели статията

Прегледи246 hits

 1. Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)
 2. Концепцията за развитие на професионалното образование и обучение в България.
 3. Рамката на държавния образователен стандарт (ДОС) за статут на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции.
 4. Инициативи на СРСНПБ изпратени до Министъра на образованието, младежта и науката и до социалните партньори относно прилагането на чл. 49 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета.
 5. Закон за училищното образование.
 6. Проект на Правила за работа на Комисията по нормативни документи към Управителния съвет на СРСНПБ. За изтегляне
  7. Проект на Наредба за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
  8. Проект на Наредба за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
  9. Проект на Заповед за видовете спорт, продължителност и учебно съдържание, по които да се организира и провежда обучението по учебния час за спортни дейности.
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини