Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

10Мар2015
Закони

Сподели статията

Прегледи204 hits

 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
 3. Закон за професионалното образование и обучение
 4. Закон за закрила на детето
 5. Закон за колективните трудови спорове (КТС)
 6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 7. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 8. Закон за физическото възпитание и спорта
 9. Закон за защита срещу дискриминацията
 10. Закон за социалното подпомагане
 11. Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите
 12. Закон за електронния документ и електронния подпис
 13. Закон за здравното осигуряване
 14. Закон за семейни помощи за деца
 15. Закон за интеграция на хора с увреждания
 16. Закон за счетоводството
 17. Закон за защита на личните данни
 18. Закон за административните нарушения и наказания
 19. Закон за общинската собственост
 20. Закон за обществените поръчки
 21. Закон за общинската собственост
 22. Закон за публичните финанси 
 23. Закон за защита на класифицираната информация
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини