Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

10Мар2015
Постановления

Сподели статията

Прегледи215 hits

 1. Постановление № 4 за създаване на център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 2. Постановление № 30 на МС за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 3. Постановление № 66 на МС за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 4. Постановление № 104 на МС за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз
 5. Постановление № 121 на МС за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз
 6. Постановление № 129 на МС за определяне на минималните дифиренцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
 7. Постановление № 129 на МС за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009 - 2010 г.
 8. Постановление № 147 на МС за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
 9. Постановление № 186 на МС . за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 и 2 клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)
 10. Постановление № 207 на МС за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование
 11. Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини