Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

10Мар2015
Наредби

Сподели статията

Прегледи241 hits

 1. Наредба № 1 за представително облекло на педагогическите специалисти
 2. Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 3. Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 4. Наредба № 1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
 5. Наредба № 1 за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения
 6. Наредба № 1 за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
 7. Наредба № 2 за учебното съдържание. Вътре се намират и Държавните образователни изисквания (ДОИ) по всички учебни предмети
 8. Наредба № 2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
 9. Наредба № 2 за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 10. Наредба № 2 за реда за установяване на задължения за дежурство или за разположение на работодателя
 11. Наредба № 2 за усвояването на книжовния български език
 12. Наредба № 3 за системата на оценяване
 13. Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 14. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
 15. Наредба № 3 за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Актуализирана! - 3 март 2012 г.
 16. Наредба № 3 за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз
 17. Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
 18. Наредба № 3 за здравните кабинети в детските градини и училищата
 19. Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини
 20. Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
 21. Наредба № 4 за предучилищното възпитание и подготовка
 22. Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 23. Наредба № 5 за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени - ПКС
 24. Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 25. Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда Актуализирана! - 4 януари 2011 г.
 26. Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 27. Наредба № 5 за болестите, при които работниците боледуващи от тях имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от Кодекса на труда
 28. Наредба № 5 за общообразователната подготовка
 29. Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
 30. Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 31. Наредба № 7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Актуализирана! - 3 март 2012 г.
 32. Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
 33. Наредба № 8 за провеждане задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт
 34. Наредба № 8-H за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 35. Наредба № 9 за определяне броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуствата и по културата
 36. Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
 37. Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 38. Наредба № 15 здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца ...
 39. Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия
 40. Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците
 41. Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
 42. Наредба № І-51 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
 43. Наредба за работното време, почивките и отпуските
 44. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 45. Наредба за учебниците и учебните помагала
 46. Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
 47. Наредба за намаленото работно време
 48. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
 49. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Отменена! - 3 март 2012 г.
 50. Наредба за трудоустрояване
 51. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 52. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 53. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 54. Наредба 10 за здравните изисквания при идготвяне на седмичните учебни разписания 
 55. Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини