Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

10Мар2015
Закони

Сподели статията

Прегледи204 hits

 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
 3. Закон за професионалното образование и обучение
 4. Закон за закрила на детето
 5. Закон за колективните трудови спорове (КТС)
 6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 7. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 8. Закон за физическото възпитание и спорта
 9. Закон за защита срещу дискриминацията
 10. Закон за социалното подпомагане
 11. Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите
 12. Закон за електронния документ и електронния подпис
 13. Закон за здравното осигуряване
 14. Закон за семейни помощи за деца
 15. Закон за интеграция на хора с увреждания
 16. Закон за счетоводството
 17. Закон за защита на личните данни
 18. Закон за административните нарушения и наказания
 19. Закон за общинската собственост
 20. Закон за обществените поръчки
 21. Закон за общинската собственост
 22. Закон за публичните финанси 
 23. Закон за защита на класифицираната информация
10Мар2015
Наредби

Сподели статията

Прегледи241 hits

 1. Наредба № 1 за представително облекло на педагогическите специалисти
 2. Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 3. Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 4. Наредба № 1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
 5. Наредба № 1 за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения
 6. Наредба № 1 за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
 7. Наредба № 2 за учебното съдържание. Вътре се намират и Държавните образователни изисквания (ДОИ) по всички учебни предмети
 8. Наредба № 2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
 9. Наредба № 2 за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 10. Наредба № 2 за реда за установяване на задължения за дежурство или за разположение на работодателя
 11. Наредба № 2 за усвояването на книжовния български език
 12. Наредба № 3 за системата на оценяване
 13. Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 14. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
 15. Наредба № 3 за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Актуализирана! - 3 март 2012 г.
 16. Наредба № 3 за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз
 17. Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
 18. Наредба № 3 за здравните кабинети в детските градини и училищата
 19. Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини
 20. Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
 21. Наредба № 4 за предучилищното възпитание и подготовка
 22. Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 23. Наредба № 5 за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени - ПКС
 24. Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 25. Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда Актуализирана! - 4 януари 2011 г.
 26. Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 27. Наредба № 5 за болестите, при които работниците боледуващи от тях имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от Кодекса на труда
 28. Наредба № 5 за общообразователната подготовка
 29. Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
 30. Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 31. Наредба № 7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Актуализирана! - 3 март 2012 г.
 32. Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
 33. Наредба № 8 за провеждане задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт
 34. Наредба № 8-H за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 35. Наредба № 9 за определяне броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуствата и по културата
 36. Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
 37. Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 38. Наредба № 15 здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца ...
 39. Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия
 40. Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците
 41. Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
 42. Наредба № І-51 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
 43. Наредба за работното време, почивките и отпуските
 44. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 45. Наредба за учебниците и учебните помагала
 46. Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
 47. Наредба за намаленото работно време
 48. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
 49. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Отменена! - 3 март 2012 г.
 50. Наредба за трудоустрояване
 51. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 52. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 53. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 54. Наредба 10 за здравните изисквания при идготвяне на седмичните учебни разписания 
 55. Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
10Мар2015
Правилници

Сподели статията

Прегледи311 hits

 1. Правилник за приложение на Закона за народна просвета Актуализирана! - 10 септември 2014 г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
 3. Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта Актуализирана! - 10 септември 2014 г.
 4. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки Актуализиран! - 3 март 2012 г.
 5. Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
10Мар2015
Постановления

Сподели статията

Прегледи215 hits

 1. Постановление № 4 за създаване на център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 2. Постановление № 30 на МС за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 3. Постановление № 66 на МС за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 4. Постановление № 104 на МС за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз
 5. Постановление № 121 на МС за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз
 6. Постановление № 129 на МС за определяне на минималните дифиренцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
 7. Постановление № 129 на МС за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009 - 2010 г.
 8. Постановление № 147 на МС за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
 9. Постановление № 186 на МС . за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 и 2 клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)
 10. Постановление № 207 на МС за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование
 11. Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
10Мар2015
Инструкции

Сподели статията

Прегледи221 hits

 1. Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета
 2. Инструкция № 1 за реда и организацията за провеждане на държавните зрелостни изпити
 3. Инструкция № 2 за провеждане на обучението по учебен предмет “Религия”
 4. Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността "Учител" или "Възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност
 5. Инструкция № 2 за реда, по който се ползва субсидия за ученическото столово хранене
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини