Кръгла маса за проблемите на приобщаващото образование на деца и ученици в детските градини и училища в България

0
275

Photo by Michael Fousert on Unsplash

На 31 януари в Народното събрание се проведе кръгла маса във връзка с проблемите на приобщаващото образование на деца и ученици в детските градини и училища в България. В срещата участваха народни представители, Омбудсмана на Р България, представители на МОН, РУО, директори на детски градини, училища, РЦПППО, специалисти и НПО, работещи в сферата на детските политики.

От СРСНПБ в срещата участваха Петя Йосифова, директор на ДГ 48 и Весела Иванова, директор на ДГ 159. Направените изводи и препоръки бяха, че са необходими целеви средства за:

  • осигуряване на специалисти и помощници на учителя;
  • осигуряване на обучения за учителите за реални и практически неща:
  • намаляване броят на децата;
  • финансови стимули за специалистите, работещи с деца със специални образователни потребности и деца с изявени дарби;
  • приобщаваща образователна среда.

Всички участници се обединиха около тезата, че създаването на условия за диалог между институциите и между семействата и образователните институции е ключов за напредъка на приобщаващото образование, в който всеки участник в процеса, и децата, и техните семейства и учителите да получават постоянна подкрепа.

@@@

Бюджет за 2023

Поради липсата на Бюджет за 2023 година, процедурата за изготвяне и утвърждаване на общински формули за разпределение на средствата между институциите ТРЯБВА да приключи месец след като има държавен бюджет (вероятно в края на месец май 2023година), а не както е според ЗПУО до края на месец февруари!!!