Отговор от МОН относно изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал за учебната 2021/2022 г.

0
1620