Разяснение относно закупуване на техника със средства от МОН

0
1404
  1. Изразходване на средствата

●      Училищата от системата могат да използват различни доставчици по различните позиции за устройства (ученически и учителски).

●      Няма поставен краен срок за изразходване на средствата, тези средства ще останат на разположение на училища и след края на 2020 г.

●      Училищата могат да финансират допълнително, чрез делегираните си бюджети, в случай че искат да закупят по-скъпи устройства или по-голям брой устройства от описания в заповедта.

●      Указания за обществена поръчка –

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 възложителите могат да възлагат ДИРЕКТНО обществени поръчки за доставки, ако прогнозната стойност е по-малка от 30 000 лв. без ДДС.

Съгласно чл. 21, ал. 16 дори и през последните 12 месеца възложителят да е реализирал поръчки (една или повече) за доставка на сходни или еднакви продукти над праговете, определени в чл. 20, не се приема за разделяне на поръчката, защото не са били известни на възложителя към момента на възлагане на предходната поръчка.

Всички възникнали впоследствие идентични или сходни потребности подлежат на възлагане по тяхната самостоятелна стойност, без да се натрупват към стойността на предходната процедура или договор.

Тъй като новите обстоятелства стават известни на възложителите през октомври 2020 г. (ПМС 283 от 15.10.2020 и Заповед РД09-2925/ 26.10.2020 г.на министъра на образованието и науката),

  1. Изисквания и спецификации

●      Спецификациите на устройствата са според приоритетите на програмата, а именно осигуряване на функционални устройства за ученици и учители, които да се използват при стандартно, хибридно обучение и обучение в електронна среда.

●      По данни на МОН доказаните производители на лаптопи с операционни системи ChromeOS за Хромбук (Chromebook) и Windows 10 (Уиндоус 10) устройства имат актуални предложения, които отговарят напълно на изискванията на програмата.

●      При ученическо устройство, което покрива и надхвърля всички спецификации и изисквания, но не попада в описания размер на корпуса (само в ред ергономичност) може да се счита за допустимо, след представяне на мотивирано запитване към дирекция ИКТ на МОН.

  1. Срок на закупуване и срок на доставка.

●      Училищата не са обвързани с краен срок до края на календарната 2020 г. за възлагане на доставката на устройства.

●      Преходният остатък е регламентиран и е в размер до 4% от бюджета на училището.

●      Срокът на доставка на оборудването е определен на 60 дни от подписване на договор.

●      Би трябвало повечето доставчици да могат да осигурят оборудването в срокове в първите два месеца от новата календарна година и директорите могат да изберат подходящ за тях срок на договаряне, за да бъде спазен срока на доставка от 60 дни.

  1. Отчитане на средствата

Екипът на програмата при МОН ще създаде електронен процес, в който директорите ще могат да качат сканирано копие на приемо-предавателен протокол и ще въведат броя на закупените от тях компютри по направление “За ученици” и “За учители”.

Photo by Raphael Nogueira on Unsplash