Одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

0
802

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

  1. „Вътрешноинституционална квалификация за развиване на знания и умения на 21. век“
  2. „Мениджмънт на персонала в образователната институция – от теорията към практиката“
  3. „Учителят – мениджър на класа“
  4. „Взаимодействие с образователния медиатор“
  5. „Ефективна комуникация с родителите“
  6. „Проектно базирано обучение за всеки“
  7. „Ролята на ученическия съвет при въвеждане на училищни политики, организиране форми на добротворчество и създаване на атмосфера на толерантност и разбиране в училищната среда“
  8. „Специалист по квалификация и технологии в образованието“