Предложение за изменение и допълнение на наредбата за схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

0
917

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

КОПИЕ: ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР ТАНЕВА ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ,

В продължение на проведената днес работна среща с представители на работодателските организации в системата на училищното и предучилищното образование в България и г-жа Лозана Василева – заместник-министър и експерти в Министерство на земеделието, храните и горите, от името на представляващите Съюза на работодателите в системата на народната просвета и Сдружението на директорите в средното образование, предлагам на Вашето внимание следните редакции в проекта за постановление на МС за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, както следва:

§4, т.4 Алинея 5 се изменя така:

  • в. 1.осигуряват прилагането на съпътстващите мерки, за които не се възстановят разходите като тематични игри, викторини и други подходящи в съответствие с Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, а именно към области на компетентност „Хранене“ и „Биологично разнообразие“ в часовете на класа.
  • в т.2 да отпаднат думите: „документират установеното количество, качество и срок на трайност “
  • в т.3 да се заменят думите „в раздаването на продуктите“ с “ в прилагането на схемите“

Настояваме разходите за раздаване на територията на образователните институции да бъдат включени като елемент в крайната цена на продукта и тяхното предоставяне да бъде регламентирано в наредбата, а не в методиката за изчисляване на крайната цена. За нас е от изключителна важност сумата за раздаване да бъде елемент и да може доставчиците, съгласувано с директорите на образователните институции да вземат решение за начина на разпределяне и раздаване на територията на всяка институция.

Използвам случая да благодаря за проявеното разбиране и проведената работна среща в дух на екипност и партньорство!

С пожелание да бъдете здрави!