Среща с г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата

0
1293

Председателят на БТПП проведе среща с Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Бяха дискутирани широк кръг въпроси, свързани с подобряване системата на обучението и образованието в страната.

Палатата отделя значимо място на работата си в тази сфера, тъй като счита че образованието е фундаментът за по-нататъшното подобряване на знанията и уменията на подрастващото поколение, така че то да бъде грамотно и професионално подготвено за новите предизвикателства, които ще настъпят на пазара на труда. В този контекст бяха разгледани въпросите, свързани с позицията на България в международното оценяване на „функционалната грамотност на съвременното образование“ по програмата PISA и тревожно ниските резултати на българските ученици. Беше констатирано, че България може да черпи положителен опит от политиките, прилагани в страните на челни позиции, тъй като изследването показва какви са ефектите от различните образователни политики, къде се намираме и какви са действията за повишаване добавената стойност на образованието. Дискутираха се и въпроси, свързани със заплащането на труда на учителите и обвързването на заплатите с резултатите от обучението , например „намаляване на неграмотността“; трудностите, които срещат професионалните гимназии, във връзка с процеса на преобразуване на паралелките с предимно професионална насоченост, за сметка на чуждоезично обучение. Значително място беше отделено на завършилия проект „Домино“, изпълняван по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, съвместно с МОН. В резултат на този проект в момента повече от 170 фирми си партнират с около 32 професионални училища в страната, а учениците, участвали в дуалното обучение, са над 1600. Беше изтъкнато, че положителните резултати от дуалното обучение са както за фирмите, така и за обучаващите се и че постигнатите успехи трябва да ни насърчат за по-нататъшни действия в тази посока.
По време на срещата се набелязаха и конкретни дейности за сътрудничество между Палатата и Съюза на работодателите в системата на народната просвета, като съвместно участие в проекти, провеждане на кръгли маси и дискусия по актуални въпроси, свързани с промените в обучението и образованието, оформяне на становища и др.

Източник: www.bcci.bg