Защо не трябва да се пишат отсъствия на учениците по време на занимания, организирани от училището?

За да отговорим на този въпрос, трябва да изясним мотивите защо трябва да отбелязваме отсъствията на ученика в дневника съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо образование и изискванията на чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗПУО:

 1. Учениците са задължени да присъстват в учебните часове, за да могат да усвоят определен обем от знания, умения и компетентности по даден предмет под ръководството на учителя, което е валидно за по-голямата част от тях, с цел успешната им реализация в живота и пазара на труда.
 2. Социализация, изграждане и утвърждаване на определени личностни качества, работа в екип и други, важни цели на училищното образование за всеки ученик.
 3. С цел реализация на чл. 210, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.


Чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗПУО е основание за създаването на уточняващите текстове в три наредби на МОН: Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /чл. 15/; Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /чл. 22, ал. 5/ и Наредбата за приобщаващо образование /чл. 61, чл. 62 и чл. 63/.

Какво налага наличието на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо образование:

 1. За да документираме изпълнение на задължението на учениците да присъстват и участват в учебните часове и занимания съгласно чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.
 2. За да дисциплинираме ученика, да изпълнява едно от задълженията си по време на учебния процес.
 3. Защото педагогическите специалисти носят отговорност за живота и здравето на учениците в учебните часове и в други занимания /мероприятия/, организирани от училището съгласно чл. 219, ал. 2, т. 2 от ЗПУО.
 4. За да документираме изпълнение на задължението на родителя да осигуряват присъствието на ученика в училище съгласно чл. 210, ал. 1 от ЗПУО.
 5. За да не се създава документ с невярно съдържание, за което може да се носи и наказателна отговорност.
 6. За да се изпълнят изискванията на чл. 22, ал. 5 от Наредба № 11 за оценяване на учениците /при отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебен предмет и липсата на минимум от две текущи оценки – ученика полага изпит по него/.
 7. Да се документира присъствието на ученика в учебния процес /дейност/, във връзка с изплащане на съответната застраховка.


Учебният процес може да се осъществява, както в училище така и извън него
/дуално обучение, летни стажове, посещение на природни обекти, лаборатории, културни институции и други в изпълнение на учебните програми по отделните предмети/. В тези случаи на присъстващите ученици не се пишат отсъствия.


Не трябва да забравяме, че през последните години и в България класно-урочната система се допълва и обогатява с много и разнообразни практики, свързани с пътуване на групи ученици в страната и чужбина. При тези практики също се изпълняват целите на училищното образование предвидени в чл. 5, ал. 1 от ЗПУО. При тези посещения учениците по лесно и бързо могат да овладеят нужният обем от знания, умения по отделните предмети. Придобиват много по-бързо компетентности за прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, формират толерантност и уважение към етническата, националната и културна идентичност. Опознават националните, европейските и световни културни ценности и традиции. Това дава възможност на тези ученици по-лесно и бързо да се реализират в обществото и пазара на труда, което е от особено значение и за държавата.


Извеждане на ученици извън училище трябва да става на базата на ясно разписан регламент в ПДУ. Този регламент включва:

 1. Спечелен проект и/или получена покана.
 2. Критерии за подбор на ученици /успех, отсъствия, поведение, активност и други/.
 3. Заповед на директора, включваща: място на посещение, времето, начина на придвижване, имената на участващите ученици и отговарящите за тях педагогически специалисти. В нея задължително се отбелязва, че на участващите ученици не се пишат отсъствия. Заповедта се поставя на видно място, за сведение и изпълнение.
 4. Заповедта може да бъде издадена само след писмено информирано съгласие на техните родителите и проведен инструктаж на учениците срещу подпис.
 5. Регламент за съхраняване на цялата документация, свързана със съответно събитие.


При така изпълнената процедура всички мотиви свързани с чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и чл. 61, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование са изпълнени и на присъстващите учениците не трябва да се пишат отсъствия.


Защо не трябва да се пишат отсъствия на тези ученици?

 1. Многото отсъствия на учениците не са в техен интерес и не са добър атестат за учителите, училището и МОН.
 2. Многото отсъствия на учениците е и предпоставка за негативно отношение на обществото към образователната ни система.
 3. Констатирана е разнообразна практика в училищата при отразяване отсъствията на учениците /прилагат се три възможности/, което само по себе си е сериозен проблем.


Затова считам, че създаването на нов член 62а в Наредбата за приобщаващо образование, в която да се разпише при кои мероприятия, организирани от училището, на учениците не трябва да се пишат отсъствия е много необходима.


Налага се в чл. 62, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование думата „училище“ да се замести с учебни часове. В противен случай се пораждат много въпроси.


Очаквам скоро СРСНПБ да внесе в МОН мотивирано предложение за корекция на Наредбата за приобщаващото образование.

Самуил Шейнин,

Почетен председател на СРСНПБ

15.11.2019 г.