Няколко важни стъпки – нещо като указание за директори.

 • Необходимо е издаването от МОН на промени в наредбата за работни заплати в системата;
 • Счетоводителите изчисляват бюджета на институцията съобразявайки се с параметрите на ЕРС, брой ученици, брой паралелки, средства за институция, брой в ЦДО и групи ЦДО;
 • Изготвянето по инициатива на синдикалната организация на промяна на анекса в институцията;
 • Изготвянето на промени във вътрешните правила за работни заплати;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения с променени заплати като:
 • 1. Повишение на минималните прагове на всички заплатите със 17%;
 • 2. При остатък от средства – използване на същите за повишение на заплатите на всички със 17%.
 • 3. При остатък от средства – повишение на заплатите с повече от 17%.
 • 4. Повишение с 10% на заплатите на непедагогическия персонал.

  При изготвяне на формулите по общини директорските съюзи е необходимо активно да участват и устояват позиция за справедливо разпределение на средствата между всички учебни заведения и за запазване на минимален, ясен , измерим резерв с точни правила за разпределение.

Очаквани проблеми:

 • Там, където има намален брой на ученици и непроменен брой на учителските щатове (това не зависи от големината на училището) (оптимално съотношение брой ученици: брой учители е 12,5:1).
 • Училища с висок праг на достигнатите заплати – трудно биха повишили със 17% на всички;
 • Училища с висока средна възраст на персонала – очаквана затрудненост за повишение за всички със 17%.
 • При липса на средства след повишението със 17%, допълнителните плащания биха били невъзможни.
 • Очаквано провеждане на дейностите по увеличение на заплатите – януари 2020.