Отраслов съвет в Министерство на образованието и науката – 10.09.2019 г.

0
1691

Преди началото на учебната година се проведе отраслов съвет към Министъра на образоването и науката.
Министър Красимир Вълчев представи основните приоритети пред системата за учебната 2019-2020година:

  • Важната роля на учителите за прилагане на всички промени в системата. Подкрепата на всеки креативен преподавател и насърчаване на повече иновативни подходи за преподаване. Максимално намаляване на административното бреме, за сметка на повече време за новаторство в класната стая. Отпадане на формалното разпределение на учебния материал и влагане на индивидуален подход при преподаване за всеки клас.
  • Подобряване на образователните резултати на учениците.Прилагане на методи за по-дълго задържане на интереса и вниманието на учениците. Използване на всички възможности за практичност в преподаването и прилагане на бинарни уроци за обединяване на знанията и уменията на учениците в различни предмети.
  • Ролята на възпитанието за всеки ученик и отношението на родителите към образованието. Създаване на възможности за договореност с родителите за по-доброто бъдеще на децата им в образователната система.
  • Важната роля на целодневната организация на учебната дейност и нов поглед към възможностите й.
  • Намаляване на неграмотните деца.Използване на всички механизми на държавата за привличане и по-дълго оставане в училище на всички ученици.