Защо идеята на МОН учителите да посещават всеки ден ученици в риск по домовете е неприемлива

Категоричното ми мнение e, че това не може и не трябва да бъде ангажимент на учителите, по следните причини:

 1. В ЗПУО ясно са разписани целите на предучилищното и училищното образавание, като липсва подобна възможност.
 2. В ЗПУО ясно са разписани и задължения на учителя, като основни от тях са обучението и възпитанието и опазване здравето и живота на учениците в училище или в мероприятия, организирани от училището.
 3. В трудовия договор и длъжностната характеристика на учителя ясно са разписани работното място и продължителността на работното му време, както и задълженията му в рамките на това работно време. Липсва задължение на учителя да посещава домовете на учениците.
 4. Според чл.210, ал.1 от ЗПУО родителите имат задължение да осигурят  редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика. Друго задължение на родителите е да запишат ученика в училище.
 5. Ако имаме по-ефективен контрол от Община, Дирекция социално подпомагане и Агенция за закрила на детето върху изпълненията на задълженията на родителите за записване и присъствие на децата им в училище и/или ДГ, проблемът с обхвата ще намалее с около 25%.
 6. Достатъчен е ангажимента на учителите в екипите по обхват, създадени съгласно чл.3, ал.1 от ПМС №100 от 08.06.2019 г., / като  при това те са най-активните представители в тези екипи /, за да им се вменява нов  ангажимент в тази посока.
 7. Ако учителят бъде задължен редовно да посещава домовете на учениците в риск, това значително ще затрудни изпълненията на останалите му задължения. Вменяването на нови  задължения,  трябва да бъдат извън установеното му работно време, което по КТ е изънреден труд и се изсква писменото съгласие  на учителя, а този труд се заплаща като извънреден.
 8. С още около 25% ще намали проблема с обхвата на учениците, ако учителят се остави да изпълнява едно от задълженията си, свързано със задържането на учениците/децата в училище/ДГ, което  означава да се сведат до минимум някои предпоставки, имащи отношение с напускане на учениците като:
 9. Насилието и агресията в училище.
 10. Недостатъчното ефективно използване на потенциала на учителите, педагогическите съветници и психолози при оказване на психолого-педагогическа подкрепа в превенцията на напускане на учениците.
 11. Трудности в усвяване на учебното съдържание, слабости в методиката на преподаване и в организацията на обучението.
 12. Недостатъчно ефективен контрол върху отразяването на многото отсъствия на учениците.
 13. Проблемът с обхвата на учениците/децата ще намалее с още около  15%, ако Гранична полиция предоставя информация за напусналите страната ни деца. Тези ученици/деца не трябва да фигурират  в системата на средното образование и да бъдат проблем на Екипите по обхват, училищата и детските градин, с което ще се улесни драстично работата им.

С още около 25% ще се намали проблема с обхата на учениците, ако се увеличи ефективността  на Екипите по обхват на учениците/децата в училище/ДГ  чрез:                                                     -активизиране и на останалите участници в тях  освен учителите;

– включване и представители на родителски и други неправителствени организации, имащи отношение към образованието в състава им.

         Въвеждането на електронен  дневник в училищата, също подпомага намаляване проблема с обхвата на учениците в училище.

Основният проблем за необхванатите ученици/деца в училище/ДГ са родителите. Ако родителските и неправителствените организации с отношение към образованието работят по-активно с родителите, за да разберат, колко важно е образованието за техните деца, това драстично ще ограничи проблема с необхванатите в училище/ДГ ученици/деца.

В заключение проблемът с необхванатите и напусналите ученици/деца не е в липсата на разписани текстове в нормативните документи или нови такива, а в тяхното ефикасно прилагане, в липсата на ефикасен контрол и санкции и необходимата статистика на централно ниво.

САМУИЛ ШЕЙНИН

Почетен председател на СРСНПБ

11.08.2019 г.