Становище относно идеята на МОН за премахване на годишните разпределения

Самуил Шейнин

Считам, че идеята за премахване на Годишните разпределения по предмети е правилна и навременна по следните причини:

 1. Учителите получават по-голяма и необходима самостоятелност, както и възможност за творчество при планиране и реализиране на ключови компетентности и умения според възможностите на учениците.
 2. Икономия на време, както за учителите, така и за директора, което може да се използва по-рационално в работата им за други дейности. Икономията на време за учителите е свързано със създаване и оформяне на даденото годишно разпределение, а в някои случаи с преписване на годишни разпределения /което говори за формално отношение към конкретната задача/. Формализмът е вреден за образованието и не трябва да се допуска. За директорите доскоро се изискваше да утвърждават годишните разпределения, което означаваше да прочетат между 3000 и 5000 страници /по някои предмети и на чужд език/ за средно голямо училище за много кратко време – което в повечето случаи се извършваше формално.
 3. Ако държим на авторитета на учителя, сме длъжни да им се доверим, че съвестно ще си изпълняват своите задълженията. /Доверието към учителя е важен компонент от неговия авторитет/.
 4. Отпада отговорността на директора да съхранява Годишните разпределения.
 5. Отпада отговорността на директора да контролира изпълнението на годишните разпределения. Отпада отговорността на учителите да дават обяснения за констатирани разминавания между Годишните разпределения и дневник /излишно напрежение и за двете страни/.
 6. Очаква се подобряване на резултатите, изразяващо се в реален ръст от умения и компетентности – тоест качеството на подготовка по всеки един предмет.
 7. Подобряване мотивираността на учителите, особено ако резултатите им се обвържат и с възнагражденията.

Поради липсата на контрол от страна на директорите, някои от тях считат, че резултатите ще се влошат. На тези директори съм длъжен да напомня:

 1. Отговорността по изпълнение на учебния план и програма, както и изискванията за усвояване от учениците на определени ключови компетентности и умения си остава на учителя.
 2. Директорът няма необходимите компетентности да оказва методическа помощ на учителя , такава има експертът по съответния предмет /това е негово основно задължение по длъжностна характеристика/.
 3. По-ефективен контрол /инспектиране/ върху учителя за изпълнение изискванията на учебния план и програма от директора, може да окаже експерта по съответния предмет и не трябва да му се отнема това негово право и задължение.
 4. Експертът може много по-точно да провери нивото на подготовка на учениците /възможност за по-обективна преценка за начина на преподаване и оценяване от страна на учителя/, отколкото директора или неговите заместници.
  Ако се доверим повече на експертите в изпълнение на задълженията предвидени в т. 2, 3 и 4 – възможноста да се подобрят резултатите на учителите ще бъде по-реална. Ако се повишат възнагражденията на експертите, най-вероятно те ще бъдат по-мотивирани да изпълняват по-добре тези свои основни задължения.

Накрая бих си позволил да направя една препоръка към директорите: на първия педагогически съвет след приемане предложението за премахване на Годишните разпределения да посъветват учителите, въпреки всичко да си плануват работа по всеки един предмет, което е в техен интерес, независимо, че това не е задължително.

Самуил Шейнин, почетен председател на СРСНПБ
31.07.2019 г.