Стъпки и действия при искане за достъп до обществена информация

0
1072

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СЛЕД ПОЛУЧЕНИ ПИСМА С ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИ ИНФОРМИРАМ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО ЗАКОНА И ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ. Професионалната ни адекватност е изключително полезна за обществото ни!

СТЪПКИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ:

  1. ДА ВХОДИРАТЕ ПОЛУЧЕНОТО ПИСМО ВЪВ ВХОДЯЩАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ
  2. ПОДГОТВЕТЕ КОНКРЕТЕН ОТГОВОР. СЛЕД КАТО СЕ УБЕДИТЕ В ПЪЛНОТАТА МУ ГО ИЗПРАТЕТЕ. ИМАМЕ РАЗУМЕН СРОК ОТ 14 ДНИ!!!
  3. ПРИ ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ ОТ ВЪПРОСИ , МОЛЯ ДА ГО ИНФОРМИРАТЕ ПИСМЕНО, ЧЕ С ОГЛЕД ВАШАТА АНГАЖИРАНОСТ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ, ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ОБЕМА ОТ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИТЕ, ДОСТЪПЪТ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ДО ПОИСКАНАТА ОТ НЕГО ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН И ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ МУ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА В СРОК ДО 30 ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОСТЪПВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОСТЪП.
  4. ДА ИЗГОТВИТЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОИСКАНА ОТ ЛИЦЕТО.
  5. ОТГОВОРЪТ ВИ ДА БЪДЕ КРАТЪК,ТОЧЕН, ЯСЕН И САМО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗЛИШНИ И СТРАНИЧНИ КОМЕНТАРИ.
  6. ОТГОВОРЪТ ДА БЪДЕ ПОДГОТВЕН И ИЗПРАТЕН В ПИСМЕНА ФОРМА С ИЗХОДЯЩ НОМЕР НА ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВАС СРОК.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРИ ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ВИ БЯХА ИЗПРАТЕНИ УКАЗАНИЯ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ АДВОКАТСКА КАНТОРА ПО ИНИЦИАТИВА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ ОТ СТАРА ЗАГОРА, ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛАТА ПОВДИГНАТИ ПО ЗДОИ. МОЛЯ ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ОТ ТЯХ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА И ДА БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОТГОВОРИТЕ СИ.

Въпреки високата концентрация от задачи, настоятелно моля да спазваме законодателството на страната и в срок да предоставяме исканата от граждани информация!!!

Диян Стаматов
Председател на СРСНПБ