Защо и как да ограничим агресията в училище!

Темата за агресията в училище е много важна за обществото ни и никой няма право да я подценява по следните причини:

  1. Защото тя е свързана със здравето и сигурността на децата ни.
  2. Защото тя е източник на сериозно напрежение за учителите и ръководството на училището, както и за неговия авторитет , което затруднява изпълнението на всички останали ангажименти стоящи пред образователната ни система.
    Защо 15 години по-късно агресията в училище остава сериозен проблем, въпреки многото международни и български документи, имащи отношение към проблема и редицата предприети мерки в тази посока. Отговорът е във формалното отношение към тях. В крайна сметка те остават добре разписани, но само на хартия. Втори проблем е търпимостта към личности носители на агресия във всяка една от групите на училищната общност. Трети проблем е неоправданият компромис към агресивни личности в училищната общност.

Фактори за ограничаване на агресията в училище

На първо място е реда и дисциплината в училище, както в час, така и в междучасията. За реда и дисциплината в училище е важно не само добре разписани права и задължения на всяка една от страните на училищната общност, но най-вече и активно участие в изпълнение на тези норми от всеки един член на тази общност.

На второ място е ефективният пропускателен режим не само в учебната сграда, но и на двора на училището. Достъпът до училището трябва да бъде най-труден за разлика от всички друи места с режим на достъп.

Използването на съвременни технологии гарантира ефективността на горните два фактора.

Етичният кодекс на училищната общност (ЕКУО) съгласно чл.175 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, също може да бъде важен фактор за ограничаване на агресията в училище. За целта той трябва да бъде разписан за всяка една от страните на училищната общност (учители, служители, ученици и родители), както е изискването на Закона.
Към целите на Етичния кодекс трябва да се включи и: – привличане на родителите към живота на училището; – намаляване агресията в училище.

В състава на Етичната комисия освен учители и служители, трябва да бъдат включени и родители (участието на родителите може да става и по електронната поща).
Етичната комисия разглежда и се произнася за груби нарушения на нормите на етичния кодекс от всяка една от страните на училищната общност.
Годишният отчет анализ на Етичната комисия трябва да се изготвя на базата на конкретни статистически данни. Ако статистическите данни от годишния отчет-анализ на Етичната комисия от предишната учебна година се сравнят със статистическите данни от годишния отчет на Етичната комисия за следващата учебна година, може да се направи извод за ефективността от приложението на ЕКУО.
Пример за добре изготвен ЕКУО е кодексът на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна.
По-важното от добре разписан ЕКУО е неговото изпълнение, което включва:

  1. Спазване на разпоредбите му от всеки един член на училищната общност.
  2. Нетърпимост към всеки член на училищната общност, грубо нарушил нормите залегнали в ЕКУО.
  3. Коректното изпълнение на задълженията от всеки член на Етичната комисия.
  4. Важен момент от дейността на Етичната комисия е съдържанието и оформяне на протоколите, които могат да бъдат сериозен документ за защита авторитета на училището пред всички институции.
  5. Своевременен и обективен контрол от страна на ръководството на училището. При изпълнение нормите на ЕКУО при необходимост ръководството на училището търси съдействието на: общината; агенцията за закрила на детето; дирекция „Социално подпомагане“; полицията; прокуратурата и други институции и отстоява правото си на подкрепа от тях.

Колеги, помнете, че изрядната Ви документация може да се окаже добър Ваш защитник.

С удоволствие ще отговарям на всички въпроси: s_sheynin@abv.bg

Самуил Шейнин
Почетен председател на СРСНПБ

13.05.2019 г.