Защо някъде не може да се реализира 20% увеличение на учителските заплати

Разговорът, започнат на 09.02.2019 от Диян Стаматов за невъзможността в някои училища да се осъществи 20%-ното увеличение на работните заплати от 2019 г. освен проблема с вътрешноучилищните трудности при постигане на оптимално съотношение учител-ученик и предложенията за решението им, има и други аспекти, които е уместно да изясняваме и търсим решения.

При делегирания бюджет приходите следват ученика, а от миналата година, за да се компенсират неравенствата в системата, частично и институцията и паралелките в нея, но разходите следват основно паралелките и заложения им учебен план, поради което делегираният бюджет може да функционира нормално при определени баланси: система от ЕРС и добавки, брой на паралелките и пълняемостта им в училище (от 16 до 24 ученици в начален етап и от 18 до 29 ученици в останалите етапи), отскоро едносменно обучение преди обяд и целодневно обучение до 4 клас. За ЕРС грижа има МОН, но за другите елементи(броя на паралелките и тяхната пълняемост, приема в 1клас, едносменното и целодневно обучение ) грижата досега бе оставена на самите училища.

В резултат в нашата община 37% от училищата не са с обичайната, съответстваща на наредбата, пълняемост- 12% от училищата имат хроничен проблем с достигане на минималната, а в 25% средната пълняемост в някои от етапите им е по-голяма от максималната възможна по наредба. 47% от училищата са на двусменен режим, и голяма част от тях не могат да осъществяват целодневно обучение за всичките си ученици до 4 клас и продължават с прием на ученици в 1 клас неколкократно надвишаващ живеещите в прилежащия им район деца.

Училищата с паралелки под минимума не могат да имат оптимално съотношение учител-ученик. Когато общината прецени, че те трябва да съществуват, решението за тях, в съответствие с Наредбата за финансиране , е да бъдат подпомагани, като се компенсират приходите от недостигащите до минимума ученици. Нашата община го прави като замества прихода с минимално изискуемите 20% от парите по ЕРС и със допълнителни средства от резерва на формулата. Това е недостатъчно. Компенсацията трябва да е адекватна: 40- 80% от ЕРС за ученик, в зависимост от групата на общината . Но и преструктурирането на училищната мрежа не бива да се изключва като краен, но възможен вариант.

Училищата с паралелки над максимума имат отлично съотношение учител-ученик, Проблемът тук е, че го постигат за сметка на другите участници в системата, преодолявайки правилата за пълняемост на паралелка. Разбира се винаги може да се случи да има отделни паралелки с пълняемост над максимума, но когато всички паралелки от етап са с по-висока от максималната, това е планиран резултат. За това има просто и ефикасно решение- да не се заплаща на училището за ученици над максималния брой в паралелка, а средствата за тях да преминават в резерва на формулата в общината. В момента МОН следва друга, административна, логика. Има частични резултати, а и системно адаптира нормативната рамка.

При висока пълняемост може още да повишиш финансовия резултат, като увеличаваш броя на паралелките докато изпълниш до край капацитета на сградата и/или поискаш общината да ти построи/осигури друга сграда и/или неглижираш изискването за преминаване на едносменно обучение преди обяд и осигуряването на целодневно обучение до 4 клас.

С изложеното искам да покажа, че подреждане е необходимо не само вътре в училищата, но и в системата на образование. Не трябва да има училища, които априори са в безпомощно финансово състояние и други в привилегировано. В този процес вече са включени с конкретни отговорности и общините и РУО. Ще видим какво ще стане.

Вижда се, че има още една група училища, които имат/скоро ще имат проблем с увеличаването с 20 %. Групата на големите, с над максималната пълняемост, на двусменен режим. За да могат да се включат в процеса на транформация на системата , е добре да им се осигури възможност за това. Решение би било при договаряне за увеличението на заплатите за 2020 г. то да се осъществява с абсолютна сума, което при различните училища ще даде различен процент на увеличение- от 15% за големите до 20%за малките. Свиването на различията в доходите в нашата сфера ще е допълнителен плюс.

Част от решението са и формулите в общините, но да не утежняваме темата.

Ернест Георгиев
Директор на 14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – София