Успешен пример за изработване на балансиран бюджет на училища и детски градини

0
1107

В София за поредна година със заповед на кмета на града г-жа Йорданка Фандъкова бе сформирана комисия от директори на училища и детски градини за разработване на предложение на бюджетната формула за 2019.
Дирекция “Образование” играе важна координираща роля.
В комисията са директори, социални партньори от СБУ, Подкрепа, НУС, двете работодателски организации – СРСНПБ, СДСОРБ.
Дебатите са ожисточени и силно конструктивни.
Предложението което направихме пред кмета на София:
За училищата:
Постигнат бе консенсус за възможно най-благоприятната комбинация за всички училища:
-резерв от 1 600 000 за малки ремонти на училища по изработени правила;
-средства за училища въвели обучение на една смяна;
-допълнително средства за ученици със СОП;
-средства за покриване на разходи за олимпиади и състезания -до 100 000лв;
-за подпомагаме на училища на течно гориво;
-за подпомагане на малко училище (с до 120 ученици);
-за финансиране на училище с басейн.
След всичко това – 98% ЕРС за ученик (в дневна форма), за институция – по 99,5%, след паралелка по 100% от стандарта.
За детските градини направеното предложение е:
От държавни дейности да се задели резерв в размер на 1 204 000 лв, за възнаграждения на служители, заместващи персонал в отпуск, както и за възнаграждения на персонал в новооткритите през 2019 г. групи;
98,5% от ЕРС за децата от яслените групи;
99% от ЕРС за 2-4 г. деца;
98,5% от ЕРС за 5-7 г.деца;
100% за институция и група.
От местни дейности във формулата са включени допълнителни компоненти:
-за детските градини, които се отопляват на течно гориво (резерв от 656 990)
-за детски градини с басейни;
-средства за доставяне на храна в детските градини с филиали.
Голяма част от детски градини са с недостиг на средства. Причините за това са: намаляване броя на децата в групите; висока средна възраст на персонала.
Кметът Фандъкова е в правото си да направи промени по предложената формула.
Всичко това е възможно единствено и само от гласуваната ни позитивна свобода от кмета на столицата. Доброто ни партньорство и професионален етичен синхрон създават благоприятното разпределение на финансовите средства.
Диян Стаматов