Добре дошли!
 
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип

Банкова сметка на Съюза:
BG18 SOMB 9130 1034392901
BIC:SOMB BGSF

Платежно Образец!

Заявление Образец!ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2015
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
Програми, стратегии, концепции
30 април 2011 г.Администратор
  1. Информация за изпълнението на проектите на МОМН финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  2. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
  3. Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование
  4. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009 – 2013 г.)
  5. Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година
  6. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Репубрика България (2009 – 2013 г.)
  7. Национална програмаза Диференцирано заплащане
  8. Национална програма за Кариерно развитие
  9. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание