Добре дошли!
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип
Банкова сметка на Съюза:
BG42STSA93000002432385 BIC:STSABGSF


ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2014
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     


СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
Програми, стратегии, концепции
30 април 2011 г.Администратор
  1. Информация за изпълнението на проектите на МОМН финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  2. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)
  3. Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование
  4. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009 – 2013 г.)
  5. Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година
  6. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Репубрика България (2009 – 2013 г.)
  7. Национална програмаза Диференцирано заплащане
  8. Национална програма за Кариерно развитие
  9. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание