Добре дошли!
 
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип

Банкова сметка на Съюза:
BG18 SOMB 9130 1034392901
BIC:SOMB BGSF

Платежно Образец!

Заявление Образец!ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2015
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
Регионални новини - област Благоевград

 

Семинар в гр. Велинград

     От 22.03.2012 г. до 23.03.2012 г. в гр. Велинград се проведе семинар с директори от област Благоевград, организиран от областното ръководство на СРСНПБ – Благоевград с областен председател Емил Терзийски.

     На семинара бяха разгледани следните теми:

     1. Три фактора за по-добри резултати
      - лектор: Самуил Шейнин

     2. Целодневна форма на обучение
      - лектор: Георги Стоянов – областен председател – Перник

     3. Работа с делегирани бюджети в Детските градини
      - лектори: Петя Йосифова – член на УС на СРСНПБ
           - Катя Димитрова - член на УС на СРСНПБ

 

Отчетно–изборно събрание в област Благоевгреад
blagoevgrad

     На 14 и 15. 01.2010 година в Огняновски минерални бани област Благоевгреад се проведе:

     I. Отчетно – изборно събрание на областна организация на СРСНПБ област Благоевград в присъствието на 36 члена от 14 общински организации.

     II. Квалификационен семинар.

     На семинара бяха поканени г-н Валери Смиленов – областен управител на област Благоевград (бивш члан на СРСНПБ) и г-н Ивайло Златанов – Началник на РИО Благоевград (бивш член на СРСНПБ).

     Изслушани бяха отчетите на областният председател и на председателят на Контролната комисия. След изказването и приемане на отчета се пристъпи към избор на ново областно ръководство, като беше спазена цялата процедура по избора съгласно Устава на СРСНПБ.

     

Новото областно ръководство включва:

     

- Председател – Емил Терзийски – директор на ЗПГ "Кл. Тимирязев"- гр. Сандански

      - Заместник-председатели:

     1. Македонка Джамбазка – директор на ОУ "В. Левски" с. Юруково община Якоруда

     2. Стоян Стругов член на СРСНПБ от община Гърмен директор на СОУ "Св.Св. Кирил и Методии"

      - Секретар – касиер: Светла Данаилова член от община Петрич директор на ПГ по икономика гр. Петрич

      - Член - Бойка Гошева –директор на ЦДГ № 6 гр. Благоевград

     

Контролна комисия:

      - Петър Гюмов – общински председател на община Банско директор на СОУ "Н.Рилски"- гр. Банско

      - Митко Джуков – директор на СОУ "Хр. Ботев" Вълкосел общ. Сатовча

      - Марияна Халачева - директор на ІІ ОУ "Братя Миладенови" гр. Гоце Делчев

     Събранието прие декларация във връзка с некоректното освобождаването на Валерия Дюлгерска член на УС на СРСНПБ, директор на ОДЗ с.Крупник от кмета на община Симитли.

     Събранието прие програма за дейността на областна организация на СРСНПБ област Благоевград за 2010 година. Съобразена с програмата приета на общото – събрание на СРСНПБ през месец декември 2009 година.

     По II точка

     Председателят на Съюза г-н Шейнин:

     1. Разгледа процедурата свързана с Модул "Кариерно развитие на учителя и възпитателя" съгласно съдържание включващо 20 компонента.

     2. Спря се върху проблемите които създаде изпълнението на Заповед № РД 03-1850/04.11.2009 г. на Министъра на МОМН. Предложи решение на проблема.

     3. Представи Проект "Програма за кадрово обезпечаване на системата на средното образование до 2020 година" съгласно съдържание IX раздела.

     Разгледа подробно раздел V от съдържанието.

Изготвил: Христо Манчев

     Дата: 18.01.2010 г.

Семинар на тема „Добри училищни практики”

 

     На 15 и 16.12.2011 г. в гр. Банско се проведе семинар на тема „Добри училищни практики”. Семинарът беше организиран от областната структура на СРСНПБ област Благоевград.
     В семинара взеха участие 160 директори от Благоевградска, Пернишка и Софийска област
     Поздравления към участниците поднесе инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог.
     Участие в семинара взе и Иво Златанов – Началник РИО Благоевград

     На семинара бяха дискутирани със Самуил Шейнин – председател на СРСНПБ, следните теми:

  1. Работно облекло
  2. Допълнителни възнаграждения на директорите
  3. Правилник на вътрешния трудов ред
  4. Кариерно развитие на педагогическите специалисти с ръководни функции
  5. Кампания „За чисто училище„
  6. Възможности за увеличение на минималната основна работна заплата на педагогическите специалисти.

     Работа по групи

     В работните групи се обсъдиха оценъчните карти по показатели за оценяване на резултатите от труда на директорите, от регионите: Габрово, Перник, Пловдив, Велико Търново и Благоевград с цел изготвяне на оценъчна карта включваща критерии, които да дават най-обективна информация относно оценката труда на директора.

     НА СЕМИНАРА СЕ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

  1. Оторизира се г-н Шейнин да защити в отрасловия съвет следното становище: Вземането на централно ниво решение за увеличаване на минималните работни заплати на педагогическия персонал ще се отрази негативно върху нормалното функциониране на учебните звена през 2012 г.
  2. Разработената от семинара оценъчна карта за оценяване резултатите от труда на директорите, да се предостави на вниманието на началниците на РИО с цел нейното прилагане през 2012 г.
  3. В работната група към МОМН за определяне правилата на работна заплата през 2012г. да бъде включена Елка Божикова директор на ПМГ “Яне Сандански”. В групата по договаряне на КТД за 2012г. да участва Лили Стоянова, директор на VII СОУ „Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград
Модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите”
blagoevgrad

     1. Нормативни документи, обезпечаващи модула: Решение №819/ 26.10.2009г. на МС; ПМС №254/ 26.10.2009г. ДВ бр.87 от 3.11.2009г.; ПМС №273/ 19.11.2009г. и Наредба № 2 за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета (Проект)

     2. Заповед на директора за назначаване на комисия, във връзка с Решение №819/ 26.10.2009г. на МС, т.10 от Модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите” – Образец №1

     3. Подаване на заявление по образец за старши учител

     4. Подаване на заявление по образец за главен учител

     5. Решение на ПС по предложението на комисията от Заповед (Образец №1)

     6. Заповед (Образец №2) за определяне на краен срок за подаване на заявление за „старши учител” и „главен учител”

     7. Допълнително споразумение по чл.119 от КТ за преназначаване от длъжност „учител по....” в длъжност „старши учител по ...”

     8. Длъжностна характеристика за старши учител

     9. Регистрация в НАП за старши учител (получено Уведомление)

     10. Заповед за актуализация на ВПРЗ (Образец №3)

     11. Заповед за утвърждаване на актуализацията на ВПРЗ (Образец №4)

     12. Промяна на поименното разписание на длъжностите и работните заплати

     13. Промяна на длъжностното разписание на персонала

     14. Решение на ПС за приемане на критерии за главен учител

     15. Заповед за определяне на комисия за подбор на главен учител (Образец №5)

     16.Допълнително споразумение по чл.119 от КТ за преназначаване от длъжност „старши учител по....” в длъжност „главен учител по ...”

     17.Регистрация в НАП за главен учител (получено Уведомление)

     18. Длъжностна характеристика за главен учител

     19. Заповед на директора за изплащане на дължимите суми за старши и главен учител като допълнително плащане

     20. Актуализация на Списък-Образец №1

backОбратно!

Кадрово обезпечаване
blagoevgrad

     Проект

Програма за кадрово обезпечаване на системата на средното образование до 2020 година

     I. Изготвяне на анализ за кадрово обезпечаване на системата към 2020 година.

     II. Създаване на клубове в училищата "Кандидат за младши учител" с ученици от осми, девети и десети клас.

     III. Сключване на споразумение ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград за съвместни действия по набиране, подготовка и реализация на кадри за учители.

     IV. Проучване на европейския опит по проблема.

     V. Разработване на проект за обезпечаване финансирането на училищата и заплащането на труда на младшия учител от 2010 до 2020 година.

     VI. Промяна на Модул "Кариерно развитие на учителя и възпитателя" по посока бързото израстване на младшите учители.

     VII. Подобряване на материално - техническата база в училище, което е предпоставка за привличане на млади кадри.

     VIII. Възможности за допълнителни бонуси за младшите учители (осигуряване на жилище, карта за пътуване и др).

     IX. Промяна на нормативни документи.

Изготвил: С. Шейнин – Председател на СРСНПБ

backОбратно!