Добре дошли!
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип
Банкова сметка на Съюза:
BG42STSA93000002432385 BIC:STSABGSF


ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2014
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     


СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
ХІІ-та Национална научно-практическа конференция
12.03.2012 г.Самуил Шейнин

 

Най- големият национален форум за средното образование за 2012 г. в Р България

     От 08.03.2012 г. до 10.03.2012 г. в с.Чифлика, общ.Троян, се състоя ХІІ-тата Национална научно-практическа конференция. В нея участие взеха 217 директора от 113 общини от всички области на страната, Началници на РИО, експерти от МОМН, представители на общински и областни администрации.

     Приветствия към участниците поднесоха:
     г-жа Донка Михайлова – кмет на общ. Троян
     г-н Сашо Данков - зам.-областен управител гр. Ловеч

     Поздравителни адреси изпратиха:
     г-н Сергей Игнатов – Министър на МОМН
     г-н Цветан Симеонов – Председател на БТПП
     г-н Тон Дюф – председател на ESHA
     г-н Милке Бъртхард – представител на Германска асоциация на директорите

     На най-големият национален форум за средното образование в Р България бяха разгледани следните теми:
     1. Преподавай, като лидер.
           - лектор: Валентина Николова „Заедно в час”
     2. Обективни и субективни причини за трудности при осъществяване контролната дейност на директора.
           - лектор: Румен Вангелов - РААБЕ България
     3. Проект „Успех”
           - лектори: Асен Александров – МОМН, Златина Карова – МОМН
     4. ПВТР; Длъжностни характеристики; Възнаграждения на директорите; Кариерно развитие на ПСРФ
           - лектор: С. Шейнин – СРСНПБ
     5. Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден
           - лектори: Лазар Додев – МОМН; Мариана Ламбова – МОМН
     6. Кариерно развитие на педагогическия персонал
           - лектор: Д-р. Цветелина Стоянова - Управляващ Директор- Маркет Линкс
     7. Проект „Проект свързан с професионалното образование”
           - лектор: Емилия Вълчовска – МОМН

     В продължение на три дни участниците обсъждаха в работни групи, изключително важни за средното образование въпроси:

  1. Закон за предучилищно и училищно образование
  2. Проект на КТД в системата на народната просвета за 2012 г. – 2014 г.
  3. Отсъстващи ученици фактор допринасящ за осъществяване на основната политика на МОМН – равен достъп до качествено образование, както и за неговата ефективност.
  4. Целодневна форма на обучение

     На последното заседание на форума, беше открита процедура за провеждане на ХІІІ–та Национална научно-практическа конференция. Кандидатите за организацията и задължително представят подкрепящо становище от началника на РИО, кмета на общината и областния управител на съответната област. Краен срок за подаването на офертите е месец юни 2012 г.

Снимки

Председател: С.Шейнин