Добре дошли!
 
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип

Банкова сметка на Съюза:
BG18 SOMB 9130 1034392901
BIC:SOMB BGSF

Платежно Образец!

Заявление Образец!ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2015
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
ХІІ-та Национална научно-практическа конференция
12.03.2012 г.Самуил Шейнин

 

Най- големият национален форум за средното образование за 2012 г. в Р България

     От 08.03.2012 г. до 10.03.2012 г. в с.Чифлика, общ.Троян, се състоя ХІІ-тата Национална научно-практическа конференция. В нея участие взеха 217 директора от 113 общини от всички области на страната, Началници на РИО, експерти от МОМН, представители на общински и областни администрации.

     Приветствия към участниците поднесоха:
     г-жа Донка Михайлова – кмет на общ. Троян
     г-н Сашо Данков - зам.-областен управител гр. Ловеч

     Поздравителни адреси изпратиха:
     г-н Сергей Игнатов – Министър на МОМН
     г-н Цветан Симеонов – Председател на БТПП
     г-н Тон Дюф – председател на ESHA
     г-н Милке Бъртхард – представител на Германска асоциация на директорите

     На най-големият национален форум за средното образование в Р България бяха разгледани следните теми:
     1. Преподавай, като лидер.
           - лектор: Валентина Николова „Заедно в час”
     2. Обективни и субективни причини за трудности при осъществяване контролната дейност на директора.
           - лектор: Румен Вангелов - РААБЕ България
     3. Проект „Успех”
           - лектори: Асен Александров – МОМН, Златина Карова – МОМН
     4. ПВТР; Длъжностни характеристики; Възнаграждения на директорите; Кариерно развитие на ПСРФ
           - лектор: С. Шейнин – СРСНПБ
     5. Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден
           - лектори: Лазар Додев – МОМН; Мариана Ламбова – МОМН
     6. Кариерно развитие на педагогическия персонал
           - лектор: Д-р. Цветелина Стоянова - Управляващ Директор- Маркет Линкс
     7. Проект „Проект свързан с професионалното образование”
           - лектор: Емилия Вълчовска – МОМН

     В продължение на три дни участниците обсъждаха в работни групи, изключително важни за средното образование въпроси:

  1. Закон за предучилищно и училищно образование
  2. Проект на КТД в системата на народната просвета за 2012 г. – 2014 г.
  3. Отсъстващи ученици фактор допринасящ за осъществяване на основната политика на МОМН – равен достъп до качествено образование, както и за неговата ефективност.
  4. Целодневна форма на обучение

     На последното заседание на форума, беше открита процедура за провеждане на ХІІІ–та Национална научно-практическа конференция. Кандидатите за организацията и задължително представят подкрепящо становище от началника на РИО, кмета на общината и областния управител на съответната област. Краен срок за подаването на офертите е месец юни 2012 г.

Снимки

Председател: С.Шейнин